Pūres pamatskolā  ir uzsākti un tiek realizēti projekti:

Projekts PuMPuRS

Kopš 2019. gada 2. septembra skolā tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS), kas paredzēts, lai mazinātu to 1.-9. klašu bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekta īstenotājs Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001

Projekta mērķis nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

Tās mērķis:  nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.